Overview Technical Data Artillery Weapons

Weapon Mw IK F Kan Geb Gesch F Hb sch F Hb sch mot Kan sch Mot Kan
Model Mod 33 Mod 31 Mod 03 Mod 33 Mod 12 Mod 17 Mod 82 Mod 36
COW Equivalent 81mm Mortar 47 (e) ATG 75 ER Gun 75 ER Gun 120 Gun 150 Gun 120 Gun 105 ER Gun
Source Swiss Swiss Krupp Bofors / Swiss Krupp Krupp Krupp Bofors/Swiss
Calibre cm 8.1 4.7 7.5 7.5 12 15 12 10.5
Weight kg 60 300 1'100 800 1'400 2'200 4'100 3'750
Range km 3 5 11 10.5 6 8.5 11 17
Rounds / min 20 12-15 6-15 6-15 3-4 1-2 1 15-20